Viimistluse kontroll-loend


Siit saad alla laadida loendi Wordi faili, et oma tööd viimistledes järge pidada.

Sisu

 • Ülesande juhendis või minu valdkonna/eriala lõputöö juhendis nimetatud töö osad on olemas (nt sisukord, allikate loend, võõrkeelne kokkuvõte)
 • Tööl on asjakohane sissejuhatus. Uurimis-/lõputöö sissejuhatuses on muu hulgas olemas uurimisküsimus(ed) ja/või hüpotees(id)
 • Tööl on asjakohane kokkuvõte. Uurimis-/lõputöö kokkuvõttes on muu hulgas olemas vastused uurimisküsimus(t)ele ja/või kas hüpotees(id) leidis/leidsid kinnitust või mitte (vt näidet)
 • (Ala)peatükkidel, tabelitel, joonistel, fotodel jne on pealkirjad/pealdised/allkirjad olemas ja need on loogilised
 • Terminite kasutus on ühtlane. Pöördun tagasi terminite ja selgituste faili, otsin enda tekstist üles eri kirjutamisetappides kasutatud variandid ja ühtlustan need. Kui olen võõrkeelseid termineid ise eesti keelde tõlkinud (või vastupidi), siis kontrollin oma eriala terminibaasist või “Eesti märksõnastikust” üle, ehk on sobiv vaste juba olemas

NB! Terminite otsimiseks saab kasutada Ctrl+F funktsiooni. Pea aga meeles, et eesti keele sõnad muutuvad. Näiteks, kui tahad otsida kõiki sõna laudkond : laudkonna vorme, siis kirjuta otsingusse laudkon, mis kaasab otsingusse ka teised käänded.

NB! Kui otsustad töös kasutada nii omasõnalist kui ka võõrsõnalist terminit, siis veendu, et need on täpselt sama sisuga. Lisaks kirjuta esimeses kasutuskohas, et omasõnaline termin vastab võõrsõnalisele terminile, nt multš on sama mis mullakate.

Allikad, lisad ja viitamine

 • Olen viidanud õigetele allikatele. Kontrollin lugemispäeviku järgi, kas autor, teos, leheküljenumber vastavad töösse kirjutatule
 • Allikate loendisse olen lisanud kõik allikad, millele töös viitan
 • Allikate loendis on ainult need allikad, millele töös viitan
 • Siseviited asuvad tekstis õigetes kohtades
 • Kõik viidatud lisad on lisade loendis olemas ja viited lisadele on õiged
 • Olen tekstis viidanud kõigile lisadele, mis on lisade loendis 
 • Viited töö teistele (ala)peatükkidele/osadele on õiged (eriti kui pealkirjad või nende numbrid on vahepeal muutunud)
 • Viitan tekstis õigele tabelile, joonisele, näitele jms (nende numeratsioon võis töö käigus muutuda)

Kirjavahemärgid ja trükivead

 • Komad, punktid, jutumärgid jt kirjavahemärgid on olemas ja korrektsed
 • Tekstis pole trükivigu. Trükivigade kontrollimisel on abiks speller/õigekirjakontroll. Küll aga ei arvesta speller kontekstiga, mistõttu jäävad konteksti sobimatud, aga grammatiliselt korrektsed sõnad automaatselt märkimata (nt kui sõna lugema asemel on kirjas pugema)
 • Tekstis pole topelttühikuid, -punkte, -komasid jms. Kontrollimiseks kasutan asenda (replace) funktsiooni.

Tehnilised aspektid

 • Kõik formaalsed osad on olemas (lõputöös nt tiitelleht, sisukord, autorsuse kinnitus)
 • Tabelite, jooniste, näidete, pealkirjade, graafikute, lisade jms numeratsioon on korrektne
 • Allikate loendi vormistus on valdkonna/eriala juhendiga kooskõlas
 • Pealkirjade/allkirjade/pealdiste vormistus on valdkonna/eriala juhendiga kooskõlas
 • Joondus, reavahe jms on valdkonna/eriala juhendiga kooskõlas

Viimane lihv

 • Teksti küljest on ära kustutatud kõik kommentaarid
 • Kõik jälitatud muutused (track changes) või soovitused (suggestions) on aktsepteeritud

Tagasi: Isikukasutus
Edasi: Nippe viimistluseks

Kommentaarid, soovitused ja kogemused selle teema kohta saab lisada siia.