Mustandite täiendamine tagasiside põhjal


Igasugune tagasiside tekstile on subjektiivne ning seetõttu võivad tagasisidestajate kommentaarid olla ka üksteisele vastukäivad. Näiteks võib üks tagasisidestaja leida, et teatud teemast tuleks pikemalt kirjutada, kuid teise tagasisidestaja arvates on sama mõttearendus üleliigne. Sellisel juhul on sinu kui teksti autori otsustada, milliseid kommentaare sa arvesse võtad. Tagasiside aitab sul näha teksti tugevusi ja  potentsiaalseid probleemkohti, mitte ei ütle sulle ette, mida sa muutma pead. Kuigi tagasiside mistahes tekstile on väga väärtuslik, tuleb meeles pidada, et lõpuks vastutad oma teksti eest sina ise. 

Saadud tagasiside põhjal hakkad oma mustandeid edasi arendama. Enne teksti kohendama asumist tee omale mustandist koopia, et vajadusel selle juurde tagasi pöörduda. Mustanditega edasi töötamine ei tähenda alati terve teksti uuesti ümbertegemist, vaid oma kirjapandu korduvat lugemist ja jooksvat muutmist. Seejuures ei tasu võtta eesmärgiks kõik parandused korraga ära teha. Pigem vali igaks ülelugemiseks mõni kindel aspekt, millele sel korral tähelepanu pöörad, näiteks sidusus või refereeringute selgus.

Muudatused, mida tekstis teed, sõltuvad sellest, millises töö etapis sa oled. Kui küsisid tagasisidet sisulistele aspektidele (nt väidete veenvus ja asjakohasus), tee enda tekstiski esmalt sisulisi muudatusi. Sealjuures ei tasu karta ka tervete lõikude muutmist, sest nii saad uued mõtted selgemalt ja sidusamalt olemasolevasse teksti lisada. Sõnastuse täpsustamisele või terminite selgitustele pööra töö esimestes etappides tähelepanu vaid juhul, kui tagasisidestajale on midagi arusaamatuks jäänud. Kui tunned, et mõni kommentaar on küll väärtuslik, aga sinu praeguses tööetapis seda rakendada ei saa (nt stiili puudutav tagasiside), siis pane see omale kirja, et see ära ei ununeks. Trükivigade, õigekirja ja kirjavahemärkide ülevaatuseks planeeri omale aeg alles viimistlemise etapis. See tähendab, et ka tagasisidet neile tasub küsida siis, kui oled sinna etappi jõudnud.

Juba täiendatud teksti(osa)dele on kasulik veel kord tagasisidet küsida, et kontrollida, kas tekst muutus täpsemaks, põhjendatumaks ja selgemaks. Hiljem saad küsida tagasisidet sama mustandi teiste aspektide kohta, nt sidususe, allikate kasutamise ja stiili kohta. Seejuures on oluline, et teksti ülevaatamiseks ja kohendamiseks oleks sul jäetud piisavalt aega. Nii tasub juba kirjutamisprotsessi alguses oma ajakavasse sisse planeerida kirjutamisrühmalt või lõputöö juhendajalt tagasiside küsimise kuupäevad ja aeg tagasiside põhjal teksti muutmiseks. 

Kuigi mustandeid võiks kirjutada, tagasisidestada ja täiendada lõputult, tuleb ära tunda, millal on sobiv aeg lõpetada. Ühel hetkel ei ole teksti järjepidev ümberkirjutamine enam efektiivne. Ülemõtlemist aitab vältida näiteks see, kui mustandi pärast paranduste tegemist mõneks ajaks kõrvale paned ja muude osade kirjutamise ette võtad. Teisalt võib sul kirjutamise käigus tekkida mõtteid teema laiendamiseks. Vahel võid niimoodi jõuda uue ja huvitava käsitluseni, kuid pea sealjuures silmas töö fookust, mahtu ja ajaressurssi – kõiki lisamõtteid ei jõua töös käsitleda. Järjel püsida ja valikuid teha aitab sul ajakava. Lõputöö puhul peaksid suuremad muutused töö suunas või ülesehituses kindlasti kooskõlastama juhendajaga.

Tagasi: Kirjutamisrühm

Kommentaarid, soovitused ja kogemused selle teema kohta saab lisada siia.