Allikate sõelumine: usaldusväärsuse hindamine


Kui oled leidnud teemakohasena tunduvad allikad, tutvu nendega põhjalikumalt, et hinnata nende usaldusväärsust ja autoriteetsust, ning otsusta, millised allikad vastavad kõige paremini sinu ülesandele ja teemale.

Esmalt hinda allika metainfot: kes, kus ja millal teksti avaldas? Tee kindlaks, kes on autor, mis on tema pädevus ja positsioon teemavaldkonnas ning kuidas see võiks mõjutada allika sisu või vaatenurka. Näiteks kui poliitik on kirjutanud millestki, mis haakub tema erakonna vaadetega, siis selle kirjutise objektiivsusesse võiks suhtuda kriitiliselt. Võiks teadvustada, kuidas uurija on seotud oma uuritavaga – kas neil on lähedased suhted, mis võiksid mõjutada uuringu tingimusi või kallutada tulemusi. Ohu märk on ka nn kommertsuurimused, mingi erihuviga organisatsiooni rahastatud uuring (nt ravimifirma) jms. Tähtis on hinnata avaldamiskohta ja muud sisu, mis iseloomustab ka allikat ennast (nt kes avaldamiskohta haldab, kas allikat saab igaüks vabalt muuta, kas allikas on retsenseeritud). Avaldamisaasta suunab kriitiliselt hindama informatsiooni ajakohasust: kas vahepeal võivad need väited olla ümber lükatud?

Küsi allika metainfo kohta:
1. AUTOR: kes on allika autor(id)? mis on autori(te) erialane kvalifikatsioon ja töökoht? kas autor(id) on erapoolik(ud) või erapooletu(d)?
2. VÄLJAANNE: kus on allikas ilmunud? mida seal veel avaldatakse? mis institutsiooni või grupiga on veebileht/väljaanne ja autor(id) seotud? kas allikas on eelretsenseeritud ja kajastub tuntud andmebaasides?
3. ALLIKA TÜÜP: mis tüüpi on allikas? (kas nt turunduseesmärgil kirjutatud tekst või neutraalne teadusuuring?) mis autoritele ja teistele allikatele on viidatud?
4. ILMUMISAEG: millal on allikas ilmunud?

Pärast metainfo hindamist loe allikat lähemalt. Püüa mõista, mis eesmärgil on allikas kirjutatud, ning hinda selle kallutatust. Iga allikas on mõnevõrra kallutatud, kuna autori taust, tõekspidamised, isiklikud huvid jm mõjutavad käsitletava teema valikut ja allika väiteid. Oluline on aga mõista allika kallutatuse määra ja põhjendatust. Allikat lugedes jälgi, kas autor käsitleb ka kriitikat oma väidetele või kogutud infole või eirab seda. Ühtlasi jälgi, kas autor toetab oma väiteid teiste usaldusväärsete seisukohtadega. Teisisõnu, kas allikas esitatava info tõesus on kontrollitav mõne muu allika abil. 
Samuti tasub pöörata tähelepanu kirjutise stiilile ja õigekeelsusele: emotsionaalne toon ja õigekirjavead peaksid muutma valvsaks. Emotsionaalsus viitab tugevale sisemisele kallutatusele, mis raskendab uurimuse objektiivset analüüsi. Õigekirjavead osutavad, et ei ole pööratud tähelepanu allika viimistlemisele. Käsitluse emotsionaalsus ja viimistlemata tekst vähendavad allika usaldusväärsust.

Küsi teksti sisu kohta:
1. Miks on allikas kirjutatud? mis on selle eesmärk? Kellele on allikas suunatud?
2. Kuidas on allikas kirjutatud (keel ja stiil)?
3. Kas info on kontrollitav?
4. Milliseid tõendusi autor oma väidetele toob?
5. Kas autori mõttekäigud on loogiliselt üles ehitatud?

Spatt, Brenda. 2011. Writing from Sources [8. väljaanne]. USA: Bedford/St. Martin’s. Saadaval: https://www.academia.edu/10321580/Writing_from_Sources_Eighth_Edition - pt 8

Fulwiler, Toby. 2002. College writing: A personal approach to academic writing. Boynton/Cook Publishers - Heinemann. Saadaval: https://www.heinemann.com/shared/onlineresources/0523/0523.pdf - pt 11

Turner, Robin. 2011. From Brainstorm to Bibliography: Writing a Term Paper in the Social Sciences and Humanities. Saadaval: https://www.academia.edu/1801823/From_Brainstorm_to_Bibliography_Writing_a_Term_Paper_in_the_Social_Sciences_and_Humanities - pt 3.2

Harvey, Gordon. 2008. Writing with Sources: A Guide for Harvard Students. Indianapolis/Cambrideg: Hackett Publishing Company. Saadaval: https://dl.icdst.org/pdfs/files/3e8a876e19a6ece2a607643931041364.pdf - pt 1

Warrington, Kate, Natasha Kovalyova ja Cindy King. 2020. Assessing Source Credibility for Crafting a Well-Informed Argument – Writing Spaces. Saadaval: https://writingspaces.org/past-volumes/assessing-source-credibility-for-crafting-a-well-informed-argument/ - lk 190-193, 196

Walker, Janice R. 2011. Everything Changes, or Why MLA Isn’t (Always) Right – Writing Spaces. Saadaval: https://writingspaces.org/past-volumes/everything-changes-or-why-mla-isnt-always-right/ - 257-258, 260-261

Carillo, Ellen ja Alice Horning. 2021. Effectively and Efficiently Reading the Credibility of Online Sources – Writing Spaces. Saadaval: https://writingspaces.org/past-volumes/effectively-and-efficiently-reading-the-credibility-of-online-sources/ - lk 37-45

TÜ raamatukogu koostatud materjalid: Miil, Kärt. 2019. Info hindamine. Saadaval: https://sisu.ut.ee/info_hindamine

TÜ raamatukogu kursus: Infopädevus. 2022. Saadaval: https://sisu.ut.ee/infootsitugi/avaleht - pt 11-12

Palmquist, Mike ja Peter Connor. 1994-2022. Evaluating Sources. The WAC Clearinghouse. Colorado State University. Saadaval: https://wac.colostate.edu/resources/writing/guides/evaluating

TÜ koostatud materjal: Teadustöö alused. Infoallikate usaldusväärsuse hindamine. Saadaval: https://sisu.ut.ee/teadustoo_alused/infoallikate-usaldusv%C3%A4%C3%A4rsuse-hindamine 

Academic Writing Advisory Service | Resource Hub | College of Arts and Law. 2015. Saadaval: https://canvas.bham.ac.uk/courses/43683 - Reading Secondary Sources

Academic Writing Advisory Service | Resource Hub | College of Arts and Law. 2015. Saadaval: https://canvas.bham.ac.uk/courses/43683 - Demonstrating Criticality

Carillo, Ellen ja Alice Horning. 2021. Effectively and Efficiently Reading the Credibility of Online Sources – Writing Spaces. Saadaval: https://writingspaces.org/past-volumes/effectively-and-efficiently-reading-the-credibility-of-online-sources/ - lk 48-50


Tagasi: Allikate valimine: teemakohasus
Edasi: Allikate lugemine

Kommentaarid, soovitused ja kogemused selle teema kohta saab lisada siia.