Üldsoovitusi viimistluseks

 • Järgi viimistluses (s.t nii sisulistes, vormistuslikes kui ka tehnilistes aspektides) sinu tööle kehtivat valdkonna/eriala juhendit.
 • Mõtle töö kirjutamisel loetud teadustekstidele (-artiklitele) ja püüa kirjutada tekst sarnases stiilis.
 • Anna oma teksti teistele lugeda (nt juhendajale või kirjutamisrühmale). Küsi lugejatelt nende aspektide kohta, mis on tekitanud sinus küsimusi. Näiteks võid neilt küsida:
  • mis lauseid või tekstiosi pidi lugeja mitu korda lugema, enne kui aru sai (see võib olla nii sisu kui sõnastuse probleem);
  • kas lausestus on töös läbivalt ühtlane ehk kas omakirjutatud ja refereeritud osad ei erine suuresti. Ühelt poolt osutavad need kommentaarid tõlkelisusele, mis on üliõpilastöödes sage nähtus, teisalt aitavad ühtlustada muud, nt viimasel hetkel kiiruga kirjutatud viimistlemata sõnastusega teksti;
  • kas mõttekäigud on piisavalt arusaadavad, sh kas selgitused põhjendavad väiteid; NÄIDE: Linnu võib jagada nende suuruse alusel, [näiteks Pärnu on Eesti suurim linn.] (pealiskaudne selgitus) –> Linnu võib jagada nende suuruse alusel, [näiteks Pärnu on pindalalt Eesti suurim linn.] (täpne selgitus)
  • kus märkab lugeja osalausete, tegusõnade, asesõnade (nt see, ta) mitteühildumist või segaseid viitesuhteid; NÄIDE: (kui oled lausesse midagi lisanud ja unustanud tegusõna mitmusse muutmata) *See serv ja pete *viitab meeskonna *kokkumänguharjumusele, sest *see *paistab ka võhikule kohe silma. –> Nende serv ja pete viitavad meeskonna kokkumänguharjumustele, sest need paistavad ka võhikule kohe silma.
  • kas on tekstiosi, lauseid, sõnu, mida saaks ära jätta ehk ilma milleta saab veel mõttekäigust aru;
  • kas laused/lõigud on omavahel seotud;
  • kas esineb trükivigu (nt on tähed puudu või vale täht, puuduvad kirjavahemärgid).

Lisaks võid küsida:

 • spontaanseid kommentaare, kus palud lugejal järjest ja filtreerimata kirja panna kõik mõtted, mis tal teksti lugedes tekivad. Kui tagasisidestajal tekib (ala)peatükkide algusosas küsimusi, millele vastus saabub hiljem, võib see olla märk sellest, et mingid osad võiksid tekstis eespool olla;
 • võõrkeelse kokkuvõtte kohta. Inimeselt, kes oskab sinu valitud võõrkeelt, võid küsida, kas kokkuvõte on arusaadav ja iseseisev tervik.

Kui kasutad teksti kirjutamiseks MS Wordi, on selles olemas abivahendeid, millega teksti keeleliselt viimistleda. Kui sul veel ei ole Microsoft Office’i rakendusi, siis uuri, kas sinu õppeasutus pakub kontoritarkvara tasuta kasutamise võimalust. Tartu Ülikooli üliõpilased saavad MS Office’i rakenduste paigaldusest lugeda siit.

Põhilised keelekasutuse parandamise vahendid leiad Wordis vahelehelt “Läbivaatus” (Review) ning rakenduse alumiselt ribalt (vt pilt 1).

Pilt 1. MS Wordi keelelisi abivahendeid.

Pildilt on näha, et terve tekst on punasega alla kriipsutatud. Seda seetõttu, et Wordi jaoks on dokumendi keel inglise keel: rakenduse alumisel ribal on kirjas “inglise (Ameerika Ühendriigid)” (English (United States)) (Pilt 1 nr 1). Tekstiosa valides ja keele nimetusele klõpsates saad Wordile teada anda, et teksti peab töötlema mingis teises keeles, praegusel juhul eesti keeles.

Lisaks on alumisel ribal kirjas, mitmendal leheküljel parajasti asud. Pildil 1 nr 2 tähistatud “Lk 1/1” (Page 1 of 1) tähendab, et oled dokumendis esimesel leheküljel kõikidest dokumendi  lehekülgedest (siinjuhul ühest leheküljest). Lehekülgede arvule klõpsates saad dokumendis paremini navigeerida ehk näed külje pealt kõiki pealkirju ja lehekülgi. 

Samuti suudab Word kokku lugeda, mitu sõna dokumendis on (pildil 1 nr 3). Kui valid mingi tekstiosa, siis näitab Word automaatselt, mitu sõna valitud ossa jääb. Sõnade arvule klõpsates näed ka seda, mitu tähemärki jms dokumendis või valitud tekstialal kokku on.

Sõnade arvu kõrvale jääb raamatukujuline ikoon (pildil 1 nr 4). Sellele vajutades avaneb korrektor (Editor), mis pakub korrektoriskoori (Editor Score), parandusettepanekuid (Corrections), sarnasuste tuvastamist (Similarity) ning ülevaadet dokumendist (Insights) (vt pilt 2).

Pilt 2. MS Wordi korrektor.

Korrektoriskoor näitab, kui hästi sobib sinu tekst valitud stiililaadiga kokku. Nimelt saad Wordis valida, kas tekst peaks vastama professionaalsele (professional), ametlikule (formal) või argisele (casual) stiilile. Samas tasub silmas pidada, et MS Word pakub rohkem ja paremaid keele- ja stiiliparandusi inglise keeles. Seega ei ole alati kõigist Wordi soovitustest ja skooridest täielikult kasu. Seetõttu saavad sulle viimistlemisel enim abi pakkuda jaotised “Parandused” (Corrections) ja “Sarnasus” (Similarity)

Potentsiaalsetele õigekeelsusvigadele tõmbab Word tekstis punase joone alla ning kui vajutad jaotisele “Parandused”, näed kõiki parandusettepanekuid, mida Word konkreetse allajoonitud sõna puhul pakub. Näiteks soovitab Word pildil 3, et sõna meelendid asemel peaks olema hoopis sõnapaar meel endid, sõna keelendid või sõna malendid. Kui soovid liikuda järgmise parandusettepaneku juurde, ei pea sa seda tekstist otsima, vaid saad vajutada “>” korrektori üleval paremas nurgas.

Pilt 3. MS Wordi korrektori õigekirjakontrolli pakkumised.

Samas ei leia Word üles kõiki tekstikohti, mis vajaksid parandamist. Näiteks on pildil 3 oleva teksti viimane lause “Modaalverbidest olid sagedasimad võima, laama ja pidama.” Siit on näha, et Word ei arvesta sõnakasutuse konteksti. Selle asemel leiab ta kirjutatud tekstist ainult neid sõnu, mida ei ole tema sõnastikus, ning pakub tundmatu sõna paranduseks vormiliselt sarnaseid sõnu.

Lisaks sõnade õigekeelekontrollile saab korrektori abil kontrollida oma teksti sarnasust teiste tekstidega. Jaotisele “Sarnasus” vajutades analüüsib Word su teksti ning võrdleb seda veebis kättesaadavatega. Pildil 4 on Word tuvastanud, et dokumendis olev tekst on kopeeritud “Akadeemiliste tekstide kirjutamise” veebilehe “Nippe viimistlemiseks” peatükist.

Pilt 4. MS Wordi sarnasuste leiduri tulemused.

Viimaks, kui soovid muuta seda, kuidas tekstitöötlusprogramm su teksti analüüsib, saad vajutada Wordi alumisel ribal olevale jaotisele “Tekstiennustused: sisse lülitatud” (Text Predictions: On) (pilt 1 nr 5) ning näiteks valida enda jaoks sobivaid õigekeelsuse parandamise või redigeerimissuvandeid (vt pilt 5). Soovitame kõik suvandid läbi vaadata ja endale sobivad valikud teha.

Pilt 5. MS Wordi redigeerimissuvandid.


Tagasi: Viimistlemine
Edasi: Mida viimistlemisel jälgida

Kommentaarid, soovitused ja kogemused selle teema kohta saab lisada siia.