Kirjutamisrühm


Üks viis tekstide tagasisidestamiseks on kirjutamisrühmas osalemine. Kirjutamisrühma moodustavad ideaalis 4–8 sama või lähedase valdkonna esindajat, kes kohtuvad regulaarselt, et üksteise mustandeid lugeda ja tagasisidestada. Tagasisidet antakse nii kirjalikult kui ka suuliselt. 

Kirjutamisrühm aitab hoida töö kirjutamise motivatsiooni ja järge, sest igaks kohtumiseks peab sul olema midagi kirjutatud. Samuti aitab kirjutamisrühmas osalemine kohe tekkinud küsimusi või murekohti lahendada ning nii vältida nende kuhjumist. Teiste tekste analüüsides areneb sinu enda tekstiloome oskus, sest näed, kuidas nemad oma väiteid selgitavad, õpid teksti kohta küsimusi küsima ja enda tööga võrdlema. Teiste tekstide tagasisidestamine on tasu ja tänu sulle antud tagasiside eest.

Kirjutamisrühma korraldusest

Ka siis, kui kirjutamisrühma ei ole aines ette nähtud, võite selle kokku kutsuda omal initsiatiivil.  Esmalt tuleb teil rühmas kokku leppida, kui pikki tekste üksteisele lugeda annate. Kui sul on järgmiseks kirjutamisrühma kohtumiseks kirjutatud kokkulepitust rohkem, siis anna teistele sellest väiksem osa lugeda või palu tagasisidet ainult ühele konkreetsele aspektile (nt lõikude omavaheline sidusus). Oma teksti(osa) ette kirjuta kindlasti kaaskiri, kus teed ülevaate oma tööst ja tood välja, millele tagasisidet soovid.

Teiseks on tähtis leppida kokku kindel ajakava: mis ajaks on tekstid rühmaliikmetele individuaalseks tagasisidestamiseks kättesaadavad ja millal rühmaga suuliseks tagasisideks kohtute. Kirjutamisrühma kohtumised toimuvad regulaarselt: nt paar korda nädalas või üle nädala. Näiteks võite kokku leppida, et teisipäeval kl 16.00 on tekstid liikmetele kättesaadavad, misjärel loevad kõik individuaalselt ning kolmapäeval kl 16.00–17.00 on ühine kohtumine. Kindlasti arvestage osalejate päevaplaanide ja kohustustega, et kirjutamisrühma tegevustele kuluv aeg oleks kõigile sobiv. Üle viieliikmeliste rühmade puhul võite töökoormuse optimeerimiseks ära jagada, kes kelle tekste loeb.

Kui laadite tekstid üles ühisesse pilve, siis individuaalseks tagasisidestamiseks tee originaalfailist endale koopia ja kirjuta oma kommentaarid sinna – nii ei sega sinu tähelepanekud teiste lugemist. Lähtu tagasisidestamisel kindlasti kaaskirjast (loe lähemalt ka Tagasiside andmine). Kirjutamisrühma rusikareegel on see, et kõigi kirjutamisrühma liikmete tekstide kirjalikuks tagasisidestamiseks ei tohiks kuluda kokku rohkem aega, kui sul oma esitatud teksti kirjutamiseks kulus. See tähendab, et kui sa kirjutasid tunni ajaga ühe lehekülje teksti, siis kõigile teistele tagasiside andmiseks peaks sul kokku kuluma umbes sama palju aega. Näiteks, kui on kolm teksti, mida tagasisidestada, siis pühenda umbes 20 minutit ühele tekstile. Lisaks kirjutajale võiks sinu kirjalik tagasiside olla kättesaadav ka teistele rühmaliikmetele, et oleksite suulist tagasisidet andes ühes inforuumis.

Kirjutamisrühma kohtumine toimub pärast teksti lugemist ja kirjaliku tagasiside andmist. Päriselus kohtumise ajal on tagasisidestajal võimalus oma kirjalikke kommentaare autorile pikemalt selgitada ning pakkuda välja võimalikke lahendusi.
Kirjutamisrühmas osalemine on küllalt ajamahukas, mistõttu on väga oluline, et osalejad saaksid kirjutamisrühmas osalemisest võimalikult palju kasu. Seda aitab tagada etteantud formaadi järgimine, mis on eriti oluline alles alustavate kirjutamisrühmade puhul. Samuti on oluline rühmaliikmetega arvestamine – kõik liikmed peavad igaks kirjutamisrühma kohtumiseks ettevalmistuma ehk kirjutama ise tekste ja tagasisidestama teiste omi.

Tagasisidet antakse ühele tekstile korraga ja korraga räägib üks inimene. Niisiis peab jälgima, et iga teksti ja tagasisidestaja jaoks oleks arvestatud sama palju aega. Selleks tuleb kirjutamisrühma kohtumiseks valida ajavõtja. Ajavõtja määrab ka tekstide ja tagasisidestajate järjekorra ning jälgib, et ajakavast kinni peetakse.

Joonis 1. Kohtumise ajakava näidis. 4-liikmeline kirjutamisrühm, kokku aega 1 tund.

Suulise tagasisidestamise struktuur:
1. Esimene tagasisidestaja esitab oma tagasiside talle määratud aja jooksul. Teised, sh teksti autor, kuulavad vaikselt.
2. Jätkab teine tagasisidestaja, kelle järel kolmas, neljas jne.
3. Kui aega jääb üle, võib teksti autor küsida tagasisidestajatelt täiendavaid küsimusi.
4. Liigutakse järgmise teksti juurde.

Kuidas kohtumisel suulist tagasisidet anda:
1. Ütle lühidalt, kui nõustud või ei nõustu eelmisena antud tagasisidega.
2. Otsusta, mis su tagasisidest on kõige olulisem ja vajab lisaselgitusi – alusta sellest. Jäta hilisemaks see, mille puhul piisab ka ainult kirjalikust kommentaarist.
3. Tagasiside andmise ajal püüa esialgu vältida autorilt endalt täpsustavate küsimuste küsimist – sa annad tagasisidet autori tekstile, mitte tema suulistele selgitustele.
4. Üldsõnalise tagasiside asemel kommenteeri konkreetseid tekstiosi
5. Anna ka positiivset tagasisidet (ja seda samuti konkreetsete tekstiosade või tugevuste kohta).

Kuidas kohtumisel suulist tagasisidet vastu võtta
1. Kuula hoolega tagasisidet ja ära sega vahele.
2. Tee kirjalikke märkmeid, sest kõik kommentaarid ei jää meelde ja vahel tuleb tagasisidestajal suuliselt kommenteerides uusi mõtteid. Samuti võib suulisi kommentaare kuulates sul endal lisamõtteid tekkida.
3. Ära ole tagasiside suhtes kriitiline (ka mitte näoilme ega kehakeele kaudu).
4. Täna kaaslasi tagasiside eest.

Eelpool välja toodud soovitustest on hea kirjutamisrühma alustamisel lähtuda, sest nende kasulikkus on läbiproovitud ja tõestatud. Siiski võib kirjutamisrühma täpne formaat aja jooksul muutuda, sest kõige olulisem on, et kirjutamisrühm oleks kõigile liikmetele turvaline ja tõhus. 


NB! Mida vähem aega jääb kirjutamisrühma kohtumise ja tekstiga edasi tegelemise vahele, seda parem. Pärast kohtumist on teiste antud kommentaarid värskelt meeles ja võimalusel võiks kohe asuda oma tekstiga edasi tegelema.


Tagasi: Tagasiside
Edasi: Mustandite täiendamine tagasiside põhjal

Kommentaarid, soovitused ja kogemused selle teema kohta saab lisada siia.