Allikas


Allikas on infokogum, mille põhjal saab luua uusi seoseid ja teadmisi. Allikaid kasutades näitad oma oskust orienteeruda erialases kirjanduses ning väljendada selle põhjal oma asjatundlikkust ja arusaamist mingist spetsiifilisemast teemast. See tähendab, et oma seisukohtade ja mõtete asjakohasuse ning teemasse süvenemise kinnituseks kasutad kirjutades juba olemasolevaid materjale, ent lood nende abil uue teadmise. Valminud tekstides, näiteks esseedes või lõputöödes esitatud väidetest ja järeldustest saavad avaldamisel uued tekstilised allikad, millele omakorda võivad toetuda järgmised kirjutajad. 

Allikate liigid:

  • trükiallikad, nt ajakirjad ja raamatud;
  • veebis avaldatud trükiallikad, nt e-raamatud ja e-ajakirjad;
  • veebiallikad, nt veebilehed, blogid ja veebientsüklopeediad;
  • Andmebaasid ja korpused, nt sõnastikud ja veebitekstide korpused;
  • arhiiviallikad, nt vanad käsikirjad ja fotod;
  • visuaalsed allikad, nt seinamaalingud ja videod;
  • audioallikad, nt muusika- või murdekeele salvestised;
  • oma uuringu jaoks loodud andmeallikad, nt küsitlused, intervjuud ja katsed;
  • muud allikad, nt vestlused, ettekanded, kirjavahetus.

Erinevad ülesandetüübid eeldavad eri allikaid ja nende kasutamise viise. Essees usaldusväärseid allikaid kasutades tõestad sa oma väidete põhjendatust ning näitad, kuidas suhestud olemasolevate tekstide ja teiste autoritega – nende seisukohtadega nõustudes või vastu vaieldes. Ajalooteemalise essee kirjutamiseks tuleb tõenäoliselt aega veeta kas füüsilises või virtuaalses arhiivis, loodusteadlased saavad oma allikad katsete käigus ise luua, juristid tegelevad trükitud ja virtuaalsete seadusekogude ning kaasustega. Igal erialal on olemas valdkonnaspetsiifilised andmebaasid ja väljaanded, seega peaksid oma teksti kirjutama hakates tutvuma just enda teemaga haakuvate allikakogumitega. Kui hätta jääd, saad alati abi küsida õppejõult.

Teavikus tegeleme edaspidi eelkõige tekstiliste allikatega, keskendudes veebis avaldatud trükiallikatele.

Tagasi: Allikatega töötamine
Edasi: Allikate otsimine

Kommentaarid, soovitused ja kogemused selle teema kohta saab lisada siia.