Esileht

Akadeemiliste väljendite varamu keeleressurss, mis sisaldab üle 750 eestikeelsetele akadeemilistele tekstidele tüüpilise väljendi. Varamusse koondatud väljendid ei ole seotud konkreetse erialaga, vaid on iseloomulikud akadeemilistele tekstidele tervikuna. Seega on varamu mõeldud kasutamiseks kõigi erialade esindajatele.

Varamu esitab väljendid funktsioonide kaupa (nt töö eesmärgi esitamine, niši väljatoomine, rakendatud meetodi kirjeldamine, varasema uurimistöö tutvustamine, järelduste tegemine), mis on omakorda jagatud kolme jaotise sissejuhatuse, sisuosa ja kokkuvõtte vahel. Lisaks sellele esitab varamu üldised funktsioonid, mis on akadeemilises tekstis sagedad, kuid ei seostu otseselt kindla uurimistöö osaga.

Varamu on mõeldud kasutamiseks eeskätt bakalaureuse- ja magistritööde kirjutamisel ning aitab autoril leida akadeemilise teksti jaoks sobivad retoorilised vahendid ja sõnavara. Sellisena on varamu tarviline lisamaterjal lõputööde kirjutamise juhenditele, mis enamasti nii detailseid suuniseid ja nii palju sõnastusnäiteid ei anna.

Varamut saavad kasutada üliõpilased iseseisvalt kui ka koostöös juhendajaga/õppejõuga (vt ka kasutusjuhend).

Varamu valmimist on toetanud riiklik programm „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)“

Kontakt: communicatingscience@ut.ee